Poesie dialettali

divisore

Nostalgia

Beglio Carsoi meo sò finiti vigli begli tempi de 'na 'ota;
i tempi de sonnà s'ennau iti
Ci respartèmmo 'na capoccia e renga
un cucchiaru e bruaglia e fasoi
e un toccio e pizza gialla menga menga
Senza 'na lira comme tanta gente,
ma stèmmo 'mpace e ci preghèmmo Cristu
mo 'mmece ci sta tuttu e 'on ci sta niente

F.C.1943


divisore

Ju Signurinu

Stea agli Gobbi ju Signurinu un gnorno
cò l'opere a vangà mezz'alla vigna
recollènno cà pianta de rispigna
pé fasse na 'nzalata a mezzoiorno;

quannn'ennoi vicinu pianu pianu
Duminichicchiu 'i domannà: peccatu,
che comme ballirinu raffinatu
tu 'on cunusci ju tangu brasilianu.

'nzengamegliu subbitu, animale,
respose ju Signurinu tuttu rusciu;
tutt'arrabbiatu e n'tanto co gliu frusciu
l'opere s'apparteanu a fa un bengale.

Duminichicchiu allora fegge mette
ju Signurinu mmezzo agliu viareglio
co' la giacchetta aperta e gliu cappeglio
co' le mani agli fianchi e cianchi strette.

Po' disse "Signurì annanzi un passu
mo' fa tre passi arreto e po' n'inchinu
spostate pianu pianu finu agliu spinu
mo' fa nu giru attorno a quigliu sassu

mo' un passu annanzi e arreto un passu rosso"
e successe che ju poro Signurinu
facenno arreto e annanzi e po' n'inchinu
finì pé rocecà sotto agliu fosso.

F.C.1943


divisore

Frà Benaminu

Fra Benaminu frate cercatore
ea sempre girènno pé Carsoi
raccapezzenno ca' patata e dù fasoi
pé reportallo alla casa egliu Priore.

Era curtu, me beglio 'mpeconatu,
'n' capu portea sempre un cappillittu;
ea sempre girenno 'nzarzalatu
a saccu 'n coglio e l'ova aventro agliu sicchiu.

'Na tonacaccia ruvida de saccu,
'ncenta ju cordone degli frati,
agli pei dù sandalacci senza taccu.

Era più resistente de nù muiu,
quanno 'ncontrea cà femmona
allonghea sempre le mani pé toccagli u cuiu.

E le femmone 'u metteanu 'ngurìu
'iattoppeanu le mani sotto la unnella
e recacceanu certe toppe e più,

Egna! Fra Benaminu va scafenno
e allora ju frate tuttu virgugnusu
se remettea la via 'ndreppée biastimenno;

e dicea "tucchiria tutte quante a vau,
sgaitu comme stonco tutti i iorni;
velle che remarrianu chi 'nduvina è brau"

Vistu era u rosariu e a saccu 'ncoglio
senne recalea da porta sbarinu a scapicoglio.

F.C.1943